Achtergrond

We leven in een tijd waarin vaste waarden en normen ter discussie worden gesteld.

Dat geldt ook voor de geschiedschrijving van ‘gevoelige’ onderwerpen.

Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de slavernij en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Deze  website levert een bijdrage aan de geschiedschrijving van deze onderwerpen, door die te baseren op heldere probleemstellingen, controleerbare feiten, geplaatst in de historische context.

Iedereen die onderdeel is (geweest) van deze geschiedenis heeft recht op een integere beschrijving daarvan.

Integere geschiedschrijving

Op de website passen we de vijf principes van wetenschappelijke integriteit toe: Eerlijkheid, Zorgvuldigheid, Transparantie, Onafhankelijkheid en Verantwoordelijkheid. (Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018)

Een van de hoofdonderwerpen is de belangrijke periode uit de Nederlandse geschiedenis: de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Het zwaartepunt ligt op de periode 1945 – 1950. Het dekolonisatieproces duurde van 17 augustus 1945, de datum waarop Soekarno een korte proclamatietekst voorlas, tot 27 december 1949, de datum waarop Nederland de soevereiniteit over Nederlands-Indië overdroeg aan de Verenigde Staten van Indonesië.

Voor goed begrip wordt ook de periode die daaraan vooraf ging en die daarop volgde, behandeld.

In de voorafgaande periode is kennis van de invloed van Japan op de dekolonisatie van essentieel belang voor het krijgen van een goed begrip.

Analyse

De periode tot 17 augustus 1950 is van essentieel belang omdat op die datum het bewind van de deelrepubliek o.l.v. Soekarno met geweld de eenheidsrepubliek Indonesië  heeft gevestigd en geproclameerd op 17 augustus 1950.

De website analyseert de moraliserende en a-historische benadering die gebaseerd is op politieke uitgangspunten zoals het antikolonialisme, naast de eenzijdige, subjectieve, vooringenomen en moraliserende herschrijving van de geschiedenis, die hedendaagse ethische, morele en politieke opvattingen met terugwerkende kracht eeuwigheidswaarde toekent.

Deze a-historische benadering doet opgeld in contemporaine beschrijvingen van het kolonialisme, de dekolonisatie en de geschiedenis van de slavernij.

Onderzoek KITLV, NIMH en NIOD

Het onderzoek, Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945 – 1950, dat door onderzoekers van het KITLV, NIMH en NIOD in 2017 is gestart, onderzoekt de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Het wordt op deze website inhoudelijk geanalyseerd op basis van de wetenschappelijke integriteitsprincipes en consciëntieus bronnenonderzoek waarvan de resultaten op deze website staan.

Dit onderzoek wordt in februari 2022 afgerond en gepresenteerd.

De leiding van dat onderzoek weigert stelselmatig om in gesprek te gaan met hen die de integere wetenschappelijke geschiedschrijving voorstaan. Zij gaat wetenschappelijk debat met hen bewust uit de weg.

Aangezien het onderzoek is gefinancierd uit algemene middelen  behoort het transparant te zijn en op integere wetenschapsbeoefening te zijn gebaseerd.

Alle Nederlanders hebben recht op een eerlijke, zorgvuldige, transparante en verantwoorde beschrijving van deze ‘gevoelige’ onderwerpen van onze geschiedenis.

Op deze website staan de feiten die de geschiedschrijving van deze ‘gevoelige’ onderwerpen en de mensen die daarvan onderdeel zijn (geweest) recht doet.

Wij nodigen u uit verder te lezen en uw eigen conclusies te trekken.

Start u vooral met het feitenrelaas.